SURJU RAAMATUKOGU

Raamatukogust

Pärnumaa rahvaraamatukogud kuni 31.12.2017

  • Surju Raamatukogu on Saarde Vallavalitsuse hallatav kultuuriasutus.
  • Raamatukogu on üldkasutatav rahvaraamatukogu, mille teeninduspiirkonnaks on Ilvese, Jaamaküla, Kalda, Kikepera, Kõveri, Lähkma, Metsaääre, Rabaküla, Ristiküla, Saunametsa ja Surju külad.
  • Raamatukogu juhindub oma tegevuses Rahvaraamatukogu seadusest ja teistest õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning Surju Raamatukogu põhimäärusest.