SURJU

 

RAAMATUKOGU

Raamatukogu dokumendid

Raamatukogu nõukogu

 •  Raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse Saarde Vallavalitsuse hallatavate raamatukogude ühine kuni 7-liikmeline raamatukogu nõukogu (edaspidi: nõukogu) volituste kestusega 3 aastat.
 • Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsu
 •  Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.
 •  Nõukogu pädevuses on:
    1) raamatukogu tegevuse korralduse ja arengu kohta ettepanekute tegemine vallavalitsusele;
    2) ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate projektide väljatöötamiseks;
    3) raamatukogu tegevuse ja arengu analüüsimine ja hindamine;
    4) Saarde valla arengukavadesse ettepanekute tegemine raamatukogu tegevuse kohta;
    5) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine.
 • Nõukogu töövormiks on koosolekud, mille kutsub kokku nõukogu esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kaks korda aastas. Nõukogu koosolek protokollitakse.
 • Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kaks kolmandikku liikmetest.
 • Saarde valla raamatukogude nõukogu koosseis 

Arengukavas

Saarde valla arengukavas, lk 31 on välja toodud valla raamatukogude areng ning peamised ülesanded. Lisas 1 -  on planeeritud investeeringud Surju Raamatukogu ruumide remontimiseks, infotehnoloogia ja sisustuse uuendamiseks.

Aastaaruanded